விஞ்ஞானம்

விஞ்ஞானம் சம்பந்தமான பதிவுகள்...

  • 1 பதிவு இந்த குறிச்சொல்லுடன்
அருமை! நீங்கள் வெற்றிகரமாக சந்தா வாங்கிவிட்டீர்கள்.
அருமை! அடுத்ததாக சந்தா வாங்கி முடித்துவிட்டால் முழுவதுமாக படிக்கலாம்.
மீண்டும் நல்வரவு! தாங்கள் வெற்றிகரமாக நுழைந்துவிட்டீர்கள்.
அருமை! உங்களுடைய கணக்கை வெற்றிகரமாக திறந்து விட்டீர்கள். இப்போது இங்குள்ள அனைத்தையும் படிக்கலாம்.